Dental Bur Flame shaped diamond #8861 5's FG

Dental Bur Flame shaped diamond #8861 5's FG